Friday, March 10, 2017

בשם הויה

מה תכלית הבריאה? מה אנחנו עושים בעולם זה? היש לבריאה תכלית בכלל? למה ומדוע אנחנו צריכים לשאול שאולות הזויות כאלו בכלל? איך זה שאנחנו לא יודעים אם יש תכלית לבריאה? מי אנחנו?

אנחנו לא יודעים אם יש תכלית תבריאה עד שהתקרבנו לתכלית – והוא להויה הויה אמתי.

להיות = 451 = אמתי = המות = מי את = את כל
= את הגאולה

להיות אמתי = 451 + 451 = 902 = בשם = בתך

להיות הויה אמתי = 928 = בשם הויה
 = יחוד ע"ב האותיות
= יחוד כנסת ישראל האבירים = 1927
= 928 = שם יחוד = הויה בתך

אני הויה = 87 = פז = לבנה = עיר ציון
= 1086 = 87 = כסאו

אנכי הויה = 107 = כסא הויה = הארץ
= 1106 = 107

אנחנו הויה = 141 = מצוה = חג צהלה
= מפי העתיקה הקדושה = 1140 = 141
= חג הויה בארץ

עשית המצוה היא לדעת ולהוות כי אנחנו הויה ולהתנהג בהתאם.

חג פורים שמח! יהיה רצון וכֻלם יראו את הויה מתחת לכל תחפושת.