Sunday, March 26, 2017

ב"ה

מנחות שי המשיח

שי = 310 = יש = שבח = חשב
= מכל אבותיך מכל דור = 1309 = 310

שי מכל אבותיך מכל דור = 1619 = 620
= שי שי = כתר = חוה אם = אם עולם חדש

המשיח = 363 = השי הגדול = השי גילה
= פרוש נכון = 1362 = 363 = מביא שי
= אוצר הוה היה יהיה

מנחת = נחמת = 498 = במכלות

מנחות = נחמות = 504 = דרש

מנחת שי = 808 = אברהם = ברא אדם
= רחם

מנחות שי = 814 = הגוף = צדיקים
= האדם צוחק = רחום = אשר אם העולם
= 1813 = 814 = אשתי מנחה
= העולם מנחה

מנחת המשיח = 861 = נחמת המשיח
= מנחת השי הגדול  = נחמת השי הגדול
= אסף = לאלף = במלכות המשיח
= פריון כל הגוף = 1860
= 861 = פריון כל צדיקים = רצון כל הגוף
= רצון כל צדיקים = מלכותך כל הגוף
= מלכותך כל הצדיקים = שלומכם כל הגוף
= שלומכם כל צדיקים = כל הגוף כתר משלו
= שי כל אשר
= המשיח שי צהלה כל שמות בספר בראשית
= ראש השנה = בית המקדש

שמות = 746 = מקום = שעשוע
= שי נפשו = ממוש כל שי = כל יש ממשו
= הישועה מיש = שי מהישועה

שי גוף = 1119 = 120 = עומד = מועד = עמוד
= עמי = עיני = פני = ממני = אליהו הנביא

מנחות שי המשיח = 1177 = 178 = קבוע
= גלוי קרן הענג = גלוי קרן כל החכמה
= לנצח

חפשו את השי בכל מלה הכוללת את האותיות ש ו-י ודעו כי גופיכם הם שיים [שיים = 920 = שכם = יד אהרן] מאמהותיכם ומאבותיכם מכל דור ודור (מכל דורון ודורון) והם תמיד מלוים ותומכים אתכם. דעו זאת, בוודאות בלי שום ספק, והלכו בבטחון ובשלום ובשמחה אדירים לנצח נצחים.

נצח = 148 = קמח = פסח
= פסגה = כל חי ועד
= יסוד בכל הוה = המעגל
= יחוד עמי = כל הגה פה = פה נביא
= עלץ בלב ארץ העתיקה הקדושה
= 3145 = 148

נצחים = 758 = חנן = כל הגן
= כל האוצרות = השבת אמי

שי מאמי = 401 = את = ישעיהו

המשיח = 363 = שי מאבי

קבלו נא את המשיח! הוא גופך! הוא האוצר הטמון עבורך מכל הדורות!

דורונות = 672 = דורות להויה = יום להויה = התורה להויה

גופך = 589 = דוד המלך
שיים מכל אמהותינו ואבותינו = 2009 = 11
 = א"י = חג  = ו-ה

באהבה = 15 = י-ה = פריון בהוה
 = פריון חי = 1014 = 15
=  פריון העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 3012 = 14 = קרן דוד

הויה = שיים מכל אמהותינו ואבותינו באהבה
= 2024 = 26 =  הקדושים = 1025 = 26
=  המשלמים = כל בית ישראל יחד
 = כל בית ישראל אתכם
 = כתר כל בית ישראל שי מאמי
 = פריון שיים מכל אמהותינו ואבותינו העתיקה הקדושה והעתיק הקדוש
= 5021 = 26
 = נולד פריון שיים אמהותינו ואבותינו העתיקה הקדושה והעתיק הקדוש
=  יודע פריון שיים אמהותינו ואבותינו העתיקה הקדושה והעתיק הקדוש

היודעים וחווים זאת הם הויה בגוף ממש. על כלנו לדעת ולחוות זאת.