Sunday, March 12, 2017

ב"ה

נצחנו בחג פורים

ואמר: תם הסבל


תם הסבל = 1097 = 98 = צח = יפח
= מנח = נחמ = חסד הויה
= כנסת ישראל כל בית ישראל יחד
= 2096 = 98
= כנסת ישראל הקדושים
= להיות אלהים = אלהים אמתי

תם כל סבל = 1142 = 143 = כל סגל
= גופי יוד הא וו הא  = מלכות מדברת
= מלכות אלהים

תם כל הסבל = 1147 = 148 = נצח = נח נולד
= נח מוליד = יודע כל השמות בספר בראשית
= 2146 = 148 = היודע כל מקום בספר בראשית
= ארץ תהלים = המעגל = פה נביא
= בונה היסוד = כל הגה פה
= קמח = פסח = פסגה = חקי יהודה
= לב העתיק הקדוש חזק = מלכות האלהים
= מלכות כל אם

תם כל הסבל כלו = 1203 = 204 = דר = רד
= שושן פורים = ששון פורים = צוף רבקה
= רבקה הוה ציון עד = צדיק = צוחק
= כל ימי אמי גיל = נצחנו = נצח להויה

ציון עד = 880 = משלוח מנות = צו מתושלח
= ערים = יסוד רם

נצחון = 854 = עולם נצח = נצח בדרך
= דברך נצח = נצח בצחוקך = ציון גילה

גילת ציון = 1249 = 250 = נר = מחבר
= אור גדול = מדור = תקון גדול
= ציון בתולה  = ציון בת אלי
= ציון חג תבל = חג תבל משכילות
= תבל אורים

נצחון פורים = 1750 = 751 = המקום
= השמות = השעשוע = כל מלאכים
= כל מאכלים = חזון יהודה = כאן יהודה