Sunday, April 30, 2017

ב"ה

עם ישראל

כ = 20 = יו"ד = ידו
 = היה = חזה = חוגג
 = האם והבת = 1019 = 20
=  קרן חוה = עלץ חוה

 בכל מקום בו האות כ' כתובה, שם האם והבת.

הויה = 26 = כ + ו

עם = 670 = כל כתר

ישראל = 541 = אמך
=  מלכות היהודיה
 = עין ימין = 1540 = 541

עם ישראל = 1211 = 212
=  כל כתר אמך
 = כל כתר מלכות היהודיה
=  רואה = האור

יהי אור = 232 = עם ישראל חוגג
= 1231 = 232 =  חזה עם ישראל
=  חזה כל כתר מלכות היהודיה
 = האם והבת כל כתר מלכות ישראל
= 2230 = 232

ויהי אור = 238 = רחל