Sunday, April 30, 2017

ב"ה

תורת משה

משה = 345 = אל שדי
= שדה אלה = שדה לאה
= נקבה אל נקבה
= הספר = מסרה לי
= ירושלים אל נקבה = 1344
= 345 = עזר נביאה = זרע הנביא
= כל זכר הנביא
= כל ברכה הביאה
= 345 = פרדס העתיק הקדוש
= גופי מדבר
= אנכי רואה אליהו
= אנכי רואה ישעיהו בן אמוץ
= אנכי בכל עם ישראל
= אנכי בכל האור
= אנכי בכל רואה
= יהודיה על הר

תורת = 1006 = 7 = ז = או
= בה = גד = כל ספר התורה
= את ההרה זרע כל נביא
= התורה זרע כל נביא
= את אדם = את אם כל בית ישראל
= 2005 = 7

תורת משה = 1351 = 352
= משיב = מחדש = ולד חדש
= מאלף עד תו
= מאלף למד תו
= אלף למד היהודיות
= זרע העתיק הקדוש מתגלם
= 2350 = 352
= כל זכר העתיק הקדוש מתגלם
= משה כל ספר התורה