Monday, April 24, 2017

ב"ה

השבחת הגזע העברי

ספר = 340 = זרע נביא = עזר בונה = כל פרי

תורה = 611 = ותהר = את הרה
 = הרות = את עצמי

אלהים = 646 = כתר הויה = אם היהודיה
 = היהודיה אם = מדברת = לדות דבר
=  לדורות = אלה האדם = אלה אב ואם

אלהימ = 86 = מאליה = הכסא
 = יסודו

חוה = 19 = הוגה

עברית = 682 = עבר קדוש = התעברה
= מעשה מרכבה

יהודיה הרה = 250 = נר = אור גדול

יהודיה הרה מאליה = 336 = יהודיה הרה אלהימ
= שלו = אור גדול מאליה

יהודיה הרה הויה = 276 = עור = ורע

טוב = 17 = זהה = הזה = ההוא

טוב ורע = 293 = אנכי רואה = יהודיה הרה זהה הויה

יהודיות = 441 =  אמת = לדות העתיק הקדוש
= 1440 = 441

היהודיות = 446 = האמת = ולדות

היהודיה ההרה מזרע הויה = 603 = גם
 = משה רבנו = רחמי משה

המציאות = 552 = בנך = כל בשר
כאשר יהודיות הוגות בחומש, אנחנו הרות מהויה וילדות הויה.
כאשר יהודיות הוגות בספרי הנביאים, אנחנו הרות מהנביאים ויולדות נביאים.
כאשר יהודיות שומעות דברי לומדי התלמוד בבלי, אנחנו הרות מעפר פומבדיתא ויולדות עפר בירת בבל.