Wednesday, April 5, 2017

ב"ה

הויה אחד

אחד = 13 = אהבה = כל אמהותיך = 1012 = 13

הויה = 26 = אחד אחד = כל אמהותיך אחד
= 1025 = 26

הויה אחד = 39 = גאלה = לדה = אחד אחד אחד
=  הויה כל אמהותיך = 1038 = 39

בראשית = 913 = אשרי בת
=  תקון עולם = 1912 = 913
 = שם אחד = שם כל אמהותיך
=  עתק של כל אמהותיך
=  זאת שרה = אהבת שרה
 = זאת הלכה למעשה

הבנה את הענין נכונה, יהודיות, ונביא את תקון העולם - הגאלה