Monday, April 3, 2017

ב"ה

להבין את חג פסח נכונה

להבין את = 1148 = 149
=
 שבת וינפש = עלץ פסח
=
 עלץ נצח = להבין ישעיהו
=
 זמן את = את מקראות

פסח = 148 = נצח = הנה התעברתי
=  1147 = 148 = התעברתי עולם שמחה
= 2146 = 148 = התעברתי עולם גשמי
 = התעברתי להיות עולם אתך = 3145 = 148
 = שי לרחם = יש לברא אדם = אדם בישראל
 = ישראל האם = אמך האם

עבר = 272 = הויה מדבר = יהודיה זכרה
 = היהודיה ברכה

ברית = 612 = הרה בת = בת הרה

חדשה = 317 = היהודיה הויה מדבר
 = הארץ הרה = 1316 = 317

יציאת = 511 = יצאתי = אשרי

יציאת מצרים = 1451 = 452
 = את אמי = אמהות = כל בת

בראשית = 913 = אשרי בת
= יציאת בת = מתגלמת

אשרי בת נולדה = 1008 = 9 = חשן
 = קבוץ = חתם = בת האם = אם הבת
 = בת מועצת החכמות

אשרי בתי נולדה = 1018 = 19 = חוה
 = עולם חדש