Friday, April 28, 2017

ב"ה

לעשות מצוה

היהודיה = 45 = מה = מאד = הויה הוגה

כח = 28 = יחוד = חיי = ההגיה = החיה

חכמה = 73 = גמל = עג = הנביאה = נביאי
 = כח היהודיה = יחוד היהודיה = הויה אמו
=  הויה הוגה יחוד = הויה הוגה ההגיה

אלהים = 646 = מדברת = לדורות
=  אלה האדם = אלה עמך = אלה אב ואם
 = היהודיה אם = כתר הויה

הגיה חכמה = 96 = חכמה חיה = צו = פיו

מצוה = 141 = קולה = הקול  = המחיה חכמה
החכמה מחיה = היהודיה הגיה חכמה
 = חג צהלה = כל חסד חוה = הוגה כל חסד
 = כל כנסת ישראל הוגה = 1140 = 141
 = חוה כל כנסת ישראל

לעשות = 806 = ציון = משכילות

לעשות מצוה = 947 = אמוץ = ואמץ = שם אמו
 = היהודיה הגיה חכמה משכילות

המצות = 541 = ישראל = אמך
 = עין ימין = 1540 =541 = יבן גוף חוה

ישעיהו בן אמוץ = 2050 = 52 = אליהו = בכל
=  לעשות מצוה בארץ = ציון מצוה בארץ
 = הויה הויה = הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52