Sunday, April 30, 2017

ב"ה

בית המקדש

בית המקדש = 861 = המקדש בתי
= לאלף = אסף = לחוזרים
= כי חוזרים = יהודה חוזרים
= לקשר כתרים = 1860 = 861
= חוגגים קדוש קדוש קדוש
= אני כתר החכמה על ראשך
= הנאה כתר החכמה על ראשך
= ראש השנה = אשר המחשבה
= אשר נשי = ראש נשי = ראש שני
= כל אם הרה = האלהים הרה
= היהודיה האם הרה = תלדי בתי
= ילדת בתי = ילדת בת באהבה
= תלדי נקבות וזכרים באהבה
= ילדת נקבות וזכרים באהבה
= שרה כל אשה = כל אשה הלכה למעשה
= כל אשה הכלה למעשה
= כל אשה החקים העליונים
= חסד רופא בשר = רופא בשר כנסת ישראל
= בשר כנסת ישראל פארו
= בשר כנסת ישראל ממזר

אשר בית המקדש = 1362 = 363
= בראשית המקדש = פרוש נכון
= המשיח = שיח היהודיה = חדוש היהודיה

שלישי = 650 = של ישי = של נער
= מים = כלם = דומים

הבית השלישי = 1072 = 73 = גמל
= עג = חכמה = מהכח = הביאה = נביאי
= יחוד היהודיה = חיי היהודיה

אני הבית השלישי = 1133 = 134
= צמד = דלק = הגענו
= עגונה = ענג חג
= כל חכמה העתיקה הקדושה

ממזר = 287 = פזר = עזרי
= זרעי = רופא = פארו

אוי למי שהתעלל בעגונה או בממזר. אוי למפרשים את התורה באכזריות.