Wednesday, April 26, 2017

ב"ה

ברשאית

שרה = 505 = הלכה למעשה = החקים העליונים = 1504 = 505

בראשית = 913 = אשרי בת = את בשרי = אני יולדת בת
= ראי שבת = ראי בן = ראי בת מכל דור =  אור עולם
= תקון עולם = 1912 = 913  = עולם דבר העתיק הקדוש
= יוצרת דבר העתיק הקדוש = זאת שרה = אהבת שרה
= ובת שרה =  זאת הלכה למעשה = שם אחד = שם אהבה
= אהבה עולם צדק