Monday, May 1, 2017

ב"ה

הבנת דברי הנביאים

הנבואה אינה מושג מופשט. הנבואה היא-היא זאת שהנביאים מנבאים אודותיה. אותו כנ"ל לגבי הגאולה והישועה.
הישועה היא שנושעה.
הגאולה היא שגאלו אותה.

ספר = 340 = זרע נביא = בנה זורע = אנו זרעו

תורה = 611 = את הרה

האותיות בדברי הנביאים הם הזרעים הקדושים. אי- אפשר להבין אותם כמו שהם - בדיוק כמו לא רואים את התינוק אם רק מסתכלים ב-די אן איי. צריך לפתח את דברי הנביאים ברחמים. אז הם נולדים כמציאות אלהית.

האותיות = 828 = גוף חוה

המציאות = 552 = בנך