Friday, May 12, 2017

ב"ה

יש רבנים החושבים כי הם "לומדים את הזהר"

אין להם מושג מיהי, כן מי היא, הזהר.

המלה זהר אינה כתובה באות ו, היא מנוקדת בחלם חסר.

המוסיף אמות הקריאה ללא טעם כשעושים גמטריות גורם לבלבולים ואי-הבנות.

 בחלופים הבאים בכל ממקום בו כתובה אות סופית, שם הכונה היא לערך של האות הסופית.

 הזהר = 217 = רזי = דבורה אורי = הראוה
= דבר העתיקה הקדושה 1216 = 217
 = ראה העתיקה הקדושה
 = דבר העתיק הקדוש אם ובת = 2215 = 217

 נביאה = 68 = כל חי = בכל זוג = היא בכל
= היא אליהו = זוג הויה הויה = בכל הוה

הנביאה = 73 = גמל = עג = חכמה
= כח היהודיה = יחוד היהודיה

 דבורה הנביאה = 290 = פרי = מעלה מעלה

דבורה השופטת = 1017 = 18 = חי
= העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2016 = 18 

המשיח = 363 = הנחש
= משה דבורה השופטת = 1362 = 363
= הספר דבורה השופטת = פרוש נכון

דבורה הנביאה, דבורה השופטת היא-היא הזהר. גבר החושב כי הוא יכול להגיע לרמה של דבורה הנביאה - דבר העתיקה הקדושה, שהוא יכול לראות את העתיקה הקדושה - טועה עד מאד.

אין לקפוץ מעל הפופיק, בני השובבים. ראשית, יש להפסיק ללמוד עבודה זרה בבלית. אז מתחילים ללמוד תורת משה ברצינות.

אם לא רואים את הזהר בתורת משה בעברית, זה לא יעזור להתעסק עם שטויות בארמית.