Sunday, May 28, 2017

ב"ה

אנחנו המון

המון = 751 = השמות = המקום

אני = 61 = אנו כל בית ישראל = 1060
= 61 = נוה = הנאה = לבטח בי
= משכן

אני המון = 812 = רבים = בנימין
= ימין אליהו = ימין ישעיהו בן אמוץ
= 2810 = 812 = חזק ואמץ בזמן
= חזק ואמץ במקראות = 1811 = 812

אנחנו = 115 = הנני = עליה
= עמה = חזק

אנחנו המון = 866 = סוף = ונתתי = כרצונך

המונים = 711 = אין = העולם = אשתי
= אדון = הון

אני המונים = 772 = שבעת
= ברחמי כל אמהותי = הויה המלכה מדברת
= הויה אלהים המלכה = הויה אלהים מיכל

אנחנו המונים = 826 = אם ובת עליום
= 1825 = 826 = הויה השופטת

י = 10 = ה + ה = אם ובת = 1009 = 10

הויה = 26 = אם כל בית ישראל הקדושה
= 2024 = בת ברית האתיקה הקדושה
= כל בית ישראל יחד = 1205 = 26

אלהים = 646 = אלה האדם = אלה עמך
= לדורות = אם היהודיה = היהודיה אם
= מדברת

ברית = 612 = הרה בת = בת הרה
= שרה אמנו אם ובת = 1611 = 612
= העתיקה הקדושה אם = אם העתיקה הקדושה

חדשה = 317 = רבקה אם ובת = 1316 = 317
= קרן אבישג = דבורה המלכה = שר עליון
= דעה רחל

ישראל = 541 = אמך = מהמלכות
= עין ימין = 1540 = 541 = עשית דמיון
= עין ברחמיך = עשית ברחמיך
= המצות

שכל = 350 = עפר = זרע נביאי
= כל הפריה

כל שכל = 400 = ת = הנשמה = כל ספרי
= כל עפר = זרע כל נביאי = עזר כל נביאי

בן = 702 = בן = בת מכל דור = שבת
= כל הפריה בשכל

חכמה = 73 = גמל = הנביאה = כח היהודיה
= יחוד היהודיה

חיי שרה = 533 = כח שרה = לשגר = של גר

אור = 207 = דבר העתיק הקדוש
= אנחנו פה כל ספר התורה

טוב = 17 = הזה = ההוא = זהה
= אהיה אשר = ישראל דעת העתיק הקדוש
= 2015 = 17 = ישראל עדת העתיק הקדוש
= ישראל חכמות העתיק הקדוש
= ישראל קרן חכמות