Tuesday, May 16, 2017

ב"ה

עץ הדעת טוב ורע

עץ = 970 = משלם

המילה "מושלם" כתובה בלי אות ו. היא מנוקדת בקבוץ

הדעת = 479 = החכמות = נביאותי

טוב ורע = 293 = טוו עבר

עץ הדעת טוב ורע = 1742 = 743
 = מגן = לגן לי = גן יהודיה = גן היהודי
 = החכמות טוו עבר משלם
נביאותי טוו עבר משלם

אברהם = 808 = ברא אדם = רחם

מגן אברהם = 1551 = 552 = בנך = המציאות

הרבנים פשוט לא מבינים במה מדבור.