Sunday, May 14, 2017

ב"ה

לכל ההוזים כי הם לומדים קבלה

 אתה חושב כי אתה לומד הזהר?

הזהר = 217 = רזי = זקיק = דבורה
= דבר העתיקה הקדושה
= 1216 = 217  
= ראה העתיקה הקדושה

אתה מעז לחשוב כי אתה ראוי להתקרב אל הפנימיות של דבורה הנביאה?
 אתה חושב כי אתה ראוי לראות את העתיקה הקדושה היא?

 אתה חושב כי אתה מתעסק עם קבלה?

קבלה = 137 = הלב המלכה
= לשון המלכה = 1136 = 137
= לשון מיכל  

אם לא הגעת לרמה של דוד המלך אין לך שום עסק עם הלשון של מיכל המלכה.

אתה לא מתקרב אל הקדושה. אתה מתעסק בעבודה זרה.

עבודה זרה = זרע הבודה