Sunday, May 7, 2017

ב"ה

הצדק מתחיל פה אצלי

אם אנחנו רוצים שיהיה צדק חזק וגדול די הצורך למגר את הרשע, על כל אחד מאתנו להעשות צדיק. צדיק ממש. אין טעם להטיל ביקורת על הזולת. הטלת ביקורת על הזולת מאד קלה. כל אחד יכול לבקר את המעשים של הזולת. אבל ביקורת, כמה שהיא תהיה נוקבת ונכונה, אינו משנה שום דבר. אם הצדק יקר לנו באמת, על כל אחד מאתנו לטרוח ולהשתדל ולהתאמץ להיות צדיק. ולהצליח. הצדק אינו מובן מאליו והוא אינו ברירת המחדל של הבריאה. דרושה עבודת פרך להמחיש אותו באופיינו. בסופו של דבר, רק על עצמנו אנחנו יכולים להשפיע בצדק. רשע משפיע על אחרים בקלות - אבל הצדק לא. הצדק הוא השג מאד גבוה והשג מאד, מאד קשה. יש לשקוד יום וליל במשך שנים רבות להגשים את הצדק בתוכנו. רק המוכן לעבוד מאד קשה על עצמו רשאי לדרוש צדק. כי רק מעצמנו אנחנו יכולים לדרוש צדק בכלל. אנחנו דורשים צדק מעצמנו, ורק מעצמנו - לא מהזולת. על כלנו לעשות את מיטב יכולתנו להעשות צדיקים. צדק המוני, חזק, כללי, חובק ושגרתי - מתחיל פה - אצלי. על הדורש צדק לנדור נדר לרדוף ולפתח את הצדק בתוכו בכל מאדו וללא ליאות.

יש צרוך להרים את הקול כאשר דברים נוראים קורים - בהחלט. אבל זה לא יתקן את הרשע של הזולת. הרמת קול נגד אי-צדק היא חלק מהתפתחות העוז הנדרש להעשות צדיק.

עבודת הקדוש של שוקי משעול ורפי רותם ולרי שם טוב לא תתקן את שי ניצן או את רות דוד ושות'. רק הם יכולים לעשות זאת - ויעשו זאת במלוא הזמן. עשית הצדק בפרהסיא, בריש גלי ובקול רם משנה אותנו - האשנים הרוצים צדק. היא מחזקת אותנו להטיב ולשפר את מידותינו ומעשינו. היא מעוררת את הרצון בנו להצטרף לצדק. זאת העבודה האמתית שלהם. והיא אדירה. כאשר יש מספיק צדיקים אמיצים בארץ - לא יהיה מקום לרשע. הצדיקים כובשים את הארץ קמעה קמעה - כי עלינו, ראשית כל, לכבוש את יצרינו.