Friday, May 5, 2017

ב"ה

ישראל

בחלופים הבאים בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית

שלום עד = 1010 = 11 = שין = שריך = חג
 = העתיקה הקדושה = שם אלה מתגלם = 2009
= 11 =  אי

מסלת = 530 = לך = מהנה כל ממש
=  על כל ממש = חדש בריאה

ישראל = 541 = המצות = מאשר
 = אליך = הולך = חג לך
=  המסלות = עין ימין
= 1540 = 541 = שלום עד לך
=  העתיקה הקדושה מהנה כל ממש
= שם אלה מתגלם לך
= 2539 = 541 = בשר גאלה
=  בשר לדה = אנכי ובת זוגי הויה
=  כלו שבת שלומות

עם = 670 = כל כתר = לפניך = לעיניך

עם ישראל = 1211 = 212 = רואה
=  האור = הרבה = המסלות לפניך
 = העתיקה הקדושה מהנה כל ממש לעיניך
= 2210 = 212 = כתר כל חג לך
 = כל כתר העתיקה הקדושה לך

הויה = 26 = זוגי = חוגגו = חוזה
=  הוא דוד = הוא אוהג = הוא הגו
 = הקדושים = 1025 = 26
 = המשלמים = ישראל יחד כל בית
 = ישראל עדתי = ישראל מתגלם קדשו
= 2024 = 26

ישראל היא הברכה העליונה בה הקדושים מברכים את הבריאה.
ישראל אינה מדינה.
ישראל אינה זהוי לאומי.
אי אפשר לשמור על ישראל בנשק ובתחכומים.
ישראל אינה פיסה גאוגרפית.
ישראל אינו עליונות.
ישראל היא ברכת הויה אל הבריאה.
המטרה היא אינה להיות ישראל.
החושב כי הוא ישראל טועה עד מאד.
מטרת התור שלנו בעולם זה היא לברך את כל הבריאה בישראל בכל מאדנו.

שבת שלום ומבורך.