Tuesday, May 16, 2017


ב"ה

התורה מלמדת אותנו איך להשתמש בגוף לקדושה

- לא לערוך טקסים!

הגוף = 814 = צדיקים

נח = 58 = מחי

אברהם = 808 = רחם

שרה = 505 = הגב

דוד = 14 = יד

בת שבע = 774 = עדן = יד ימין
 = דמיון דוד

שמואל = שמאול

ישראל = 541 = עין ימין
= 1540 = 541

יעקב = עקבי

אשר = ראש

רחל = 238 = הרגל

העולם = 711 = אין = אשתי
=  בטן

יש מאין = 1061 = 62 = בני = הבנה
 = יש מאשתי

כהן = 725 = המעים

עמרם = 910 = עפעפים

מרים = 850 = שתי עיני = שריר עיני

משה = 345 = שליה = אשה מכל דור
=  גופי מדבר = הספר = זרע הנביא
 = עזר נביאה = כל ברכה נביאה
=  נביא כל הברכה = חנה כל הברכה

והכל שריר ובריר וקים = 1905 = 906
= אהרן

כל הכתובים על הצדיקים בתורה הם לימודי השמוש בגוף לקדושה - לא טקסים!