Tuesday, May 16, 2017

ב"ה

מה זאת תורת משה?

בחלופים הבאים בכל מקום אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

בראשית = 913 = אשרי בת
 = שם אחד = זאת שרה
 = זאת הלכה למעשה
=  זאת חכמת הלב
=  זאת החקים עליונים = 1912 = 19

משה = 345 = שליה
=  לדה אשה = הספר = זרע הנביא
 = עזר נביאה = כל ברכה נביאה
 = גופי מדבר
 היהודיה מכל דור

תורה = 611 = את הרה

ברית = 612 = בת הרה

עברית = 682 = סוד ברית
 = בת הרה אבי ואמי
=  עבר קדוש

ירמיהו = 271 = ארע = לאמר = אני הרה

מהי הברית החדשה אודותיה הנביא הקדוש דבר?

ברית חדשה = 929 = הרה בת חדשה
=  הרואה יפי הרה בת = דבורה המלכה הרה בת

מדובר בכל הריון עם בת! אינכם רואים את הקדושה כי אתם מסוממים מסם התלמוד הבבלי - הכישופים מבבל. אי-ההבנה של הרבנים הולידה את הנוצרות המעוותת. אינכם חוגגים את החיים. אינכם אוהבים את החיים. אתם אוהבים את השליטה. לכן, התורה נראית ספר חקים. אז כל הלימודים שלהם לא מביאים את הגאלה.

אפילו חק הוא ענין לדה!

חק = 108 = בננו

שני לחות הברית הם שתי השחלות של אשה.
מדבור בהריון - כל הריון.

קריעת ים סוף הוא קריעת שק העבר (לא "עובר" - הנקוד הוא קבוץ, לא שורק) יציאת מי השפיר.

יציאת מצרים היא יציאת הולד אחרי צירי הלחץ של הלדה.

לדה = 39 = גאלה = הויה אחד

זהמו את עיניכם בארס התלמוד ואינכם רואים את אמת תורת משה בכלל.

אמת = 441 = יהודיות = לדות העתיק הקדוש
= 1440 = 441 = קרן לדות

ישראל = 541 = אמך = שרה לאה = אהל שרה
= אהל חכמת הלב = אהל הלכה למעשה
 = אלה החקים העליונים = 1540 = 541 = עין ימין

הר(ע)בנים ותלמידיהון, לא מבינים כלום בתורה. אין להם חכמת הלב והם לא צאצאים אמתיים של שרה אמנו. הם לא לומדים את ההלכה למעשה האמתית. הם לומדים כישופים מפומביתא. הם סמאו את העין הימין שלהם כי אהבו סמאל ודחו את תורת אמת. לכן, הם לא רואים את עמקי התורה. הם אינם רואים כלום בתורה אלא הפרצופים שמכוערים שלהם. הם סרסו את עצמם וכל למודיהם הם סרק. מבחינת התורה - כל הרבנים סריסים. כולם. רוח הקדוש נגעלת מהפרושים שלהם ומהעבודה הזרה שלהם ובורחת מהם. הם לא מביאים את הגאלה כי העתיקה הקדושה מסרבת להרשות להם להתקרב אליה.


יש תורת אמתית! ועוד איך יש! והיא יפהפיה ומלאת חיים! היא ססגונית ומפליאה מרוב יופיה! היא כולה צהלה וחגיגית החיים והבריאה כולה! היא מלאת התלהבות הנעורים יחד עם השכל השקול של החכמה העליונה! היא אוהבת שירה ורקודים, אך גם יש לה הריכוז והרצינות לשבת ולשקוד בהגויים.
היא המקור, המעין והבאר של כל יופין של אמהותינו וגם של חכמתן. היא העבר הרחם והיא הזקנה הבאה בימים היועצת. היא אמנו.

על הרוצים לשבת באהלה להתרחק מכישופי הרבנים.