Tuesday, May 2, 2017

ב"ה

ספר תורה

ספר = 340 = זרע נביא = בנה זורע = בנה עוזר
=  מכל זורע ספרי התורה = 1339 = 340
=  זורע ספרי התורה נולד = זורע ספרי התורה מוליד
=  אנו זרעו = לחם מלאכים = לחם מאכלים
 = את הרה בן הויה = את הרה בת הויה המכל דור
=  שדי הויה = הויה בקרבי = הקדושים בקרבי
=  כל בית ישראל יחד בקרבי

תורה = 611 = את הרה = אתה גבר