Thursday, May 18, 2017

ב"ה

הברית החדשה

ברית = 612 = אמהותינו הגיעו

= הרה בת = העתיקה הקדושה אם

הברית = 617 = כל בית ישראל באים
= 1616 = 617 = הבת הרה = חג רות
= רות העתיקה הקדושה

חדשה = 317 = שיבה = עזר לי = גואל עזר
 = מהעבר

באים מעבר הים = 1540 = 541 = ישראל
 =שרה לאה

לעזר = 307 = רבקה

באים מעבר הים לעזר = 1847 = 848
=  שרה רבקה לאה

שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה = 1256
= 257 =  כל אור

ברית חדשה = 929 = אמהותינו הגיעו מהעבר
= בראשית הוה

הברית החדשה = 939
=  הנה באנו לסיע לכם
 = סוד ברית שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה
= 1938 = 939 = לאגד אתך

סיוע האמהות הוא הברית החדשה האמתית.

בעזרת = 679 = טעם = קבוץ עם = 1678 = 679

בעזרת הויה = 705 = הן

הנה הן באו = 774 = בת שבע = יד ימין = עדן