Tuesday, May 2, 2017

ב"ה

שמעתם מהרבנים כי עלינו לעשות את המצות בלי להבינן? 

כלנו שמענו זאת.
כשרב אומר כי הוא אינו מבין את המצות, הוא מעיד על כך כי הוא מתעסק בעבודה זרה וכתוצאה של העבודה הזרה הוא עקר את עצמו והוא מסורס מבחינת הקדושה. אם תלמדו מהם - הם ישעו לכם אותו הדבר.

תלמוד תורה הוא-הוא ההולדה של המציאות. המציאות דומה לאביה ולאמה. אם המציאות אינה יפה ורצויה, אם היא ממזרית באופיה, עלינו להסיק את המסקנה הכואבת - הלומד בגד בה'.

להבין = 747 = מקראות = זמן = הלב קים
 = מהשבת = קול תורה = בן היהודיה

הבנה = 62 = בני

הבנות = 463 = ה-בנות = גנתי

תורה = 611 = את הרה = אתה גבר

ברית = 612 = הרה בית = שמע הפרושים
= 1611 =  612 = קדוש הפרושים = הפרושים קדשו

עברית = 682 = עבר קדוש = התעברה
= סוד ברית = נהיה הר בת = מעשה מרכבה
= בת הרה ילד הויה

למד = 74 = כילד = עד = מתגלם =1073 = 74

לומד = 80 = יסוד = סודי = ילדי הויה

ישראל = 541 = המצות = אמך

המציאות = 552 = בנך - כל בשר