Monday, December 26, 2016

ב"ה

פך שמן

פך = 580 = פשר = פרש

שמן = 1040 = ספר מלכים

פך שמן = 1620 = 621 = היום
= ראיתי = פרש ספר מלכים

המשחה = 358 = השמחה = משיח
= ספר חי = את ספר התורה =1357 =
= 358 = נחש = נשוב = שבנו

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

שמן המשחה הוא הפרוש הנכון של ספר מלכים. הוא גם השמן המאיר את המנורה ואת העינינו.

עיניך = 640 = מ"ם = שמש = פניך = היהודים

עיניך הן השמש שבשמים וגם שמש המנורה אשר בקודש הקודשים.