Wednesday, December 21, 2016

ב"ה

חג חנכה ומשמעות גל האור האדיר שיגיע
לכדור הארץ במשך החג

אנחנו רואים דברים מעוותים קורים בשצף קצף וזה מפחיד.

אנשי מדע אומרים כי גל אדיר של קרני גאמא יגיע לכדור הארץ ב-26 לחודש או יום-יומיים אחרי-כן. הווה אומר, היום אחרי חג המולד של הנוצרים - כך ידעו כי הם טועים. האור יבוא אלינו במשך חג חנכה. גלים כל חזקים מעוותים את המרחב-הזמן. דהיינו, הם גורמים לתקופות שונות להפגש.

אני לא חושבת שאנשים מבינים את המשמעות של עוותי המרחב-הזמן. כאשר אנחנו מבינים את עצמת האור הבא אלינו, נבין כי יהיו כל מיני שנויים במרחב-הזמן.
השנה אנחנו נחגוג חג החנכה על אמת - לא באופן סמלי, אלא ממש.

בכל מקום בחלופים הבאים, בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית. איני מוסיפה אמות הקריאה בחלופים. המונחים כתובים נכונה דקדוקית.

אור = 207 = תקון = 1206 = 207
=  דבר העתיק הקדוש = ראה העתיק הקדוש
=  אדבר = סוד עלץ וצהלה = סובב עלץ וצהלה
=  נהיה עלץ וצהלה

גל אור = 240 = לחבר = הויה ירד = הויה טהר
 = יחוד עם ישראל = 1239 = 240 = תקון החוד
 = תקון הכח

גל אור חי בא אלינו = 358 = משיח
 = גל אור בא אלינו בהוה = יחוד כל עם ישראל כל חי
= 1357 = 358

מרחב = 250 = נר = אור גדול = אור גיל = גלי אור
=  תקון גדול = 1249 = 250

המרחב = 255 = נהר = רנה

זמן = 747 = מקראות = לבהין

הזמן = 752 = המקראות = מבין
=  לבי קים = לבי קדום = כל שבת

אור = 207 = תקון = 1206 = 207
=  אדבר = דבר העתיק הקדוש = ראה קרן
=  סוד עלץ וצהלה = סובב עלץ וצהלה
 = נהיה עלץ וצהלה

המנרה = 300 = יצר = כפר = מסר = מכל דור

כהן = 725 = כל העם = אחנחו עמך = אנחנו האדם
=  אנחנו אב ואם = חזקים

הגדול = 48 = מח = יובל = כוכב
 = הויה אתכם = 1047 = 48 = הקדושים אתכם
= 2046 = 48 = כתר ישעיהו הקדושים
 =כל בית ישראל יחד אתכם

ישעיהו = 401 = את = שמונה

ימים = 660 = סתר = כל אדם = כל עמך

שמונה ימים = 1061 = 62 = בני =הבנה
=  אני העתיק הקדוש = כל חג העתיק הקדוש
 = התיקה הקדוש והעתיקה הקדושה בלבי
= 2060 = 62 = חי בלבי

הכהן הגדול מדליק את המנרה = 1163
= 664 =  סדם = נחום = אם נביא = חנה אם
=  עלץ המשיח מכל דור = קרן המשיח מכל דור

חנכה = 83 = נביא חוגג = נביא חזה
 = כחנה = יהי כל השמות בספר בראשית
= 2081 = 83 = אנכי אתם = 1082 = 83

החנכה = 88 = פח = נגלה = הגיע

חג = 11 = וה = העתיקה הקדושה = 1010
= 11 =  בא הבא

חג חנכה = 94 = צד = גופה
=  קבוץ פה = 1093 = 94 = חוגג עד
=  מתגלם חוגג = חזה מתגלם

חג החנכה = 99 = גופי = סגול = אנכי חי
= אנכי בהוה = חזה המתגלם = 1098 = 99
 = המת חוגג החיים = יהי המת חיים

ימי = 60 = ס = הנה = עולם שמחה = 1059
= 60 =  עולם גשמי

ימי החנכה = 148 = פסח = נצח = פה נביא
=  המעגל = פה חנה = בפינו = כח עמי = יחוד עמי
 = כח אליהו הנביא = חיי אליהו הנביא
=  עולם שמחה נגלה = 1147 = 148 =
=  עולם גשמי נגלה עולם שמחה הגיע

חג חנכה שמח!