Sunday, December 18, 2016

ב"ה

השם ישראל הוא ברכה לא רק שם של עם. 

כאשר אנחנו אומרים ישראל עלינו להתכוון לזאת:

ישראל = 541 = אליך = להעלות = נחמות הלב
=  אהל שרה

הכוונה היא: שתהיה ישראל - דהיינו נחמות הלב - על כל הבריות ושהם ישבו יחד אתנו באהל שרה.

אני יודעת שהרבנים אינם מלמדים את הדברים נכונה.