Wednesday, December 28, 2016

ב"ה

מיהו צדיק?

הצדיקים טהורים משנים את חקי הטבע כך שהם אינם תומכים ברשע. אם יהודי אינו מסוגל לעשות כן, הוא עדין אינו צדיק.

חקי הטבע = 204 = צדיק = צו חק = חק פיו

משנה את חקי הטבע = 1000 = א
=  משנים = מנשים = תם = קץ

הטהורים = 830 = האדם הטהור

אלף = 831 = האדם הטהור משנה את חקי טבע
= 1830 = 831 = האדם חוזר = חוזר עמך

טבע = 81 = אנכי = כסא = קבוץ כנסת ישראל
= 2079 = 81 =  מועצה חכמות = 1080 = 81

המשנים את חקי הטבע = 1610 = 611
 = תורה = את עצמי = ישעיהו נולד עמי
=  ישעיהו מוליד עמי = את הרה
= ישעיהו מוליד אליהו הנביא
= אליהו הנביא מוליד ישעיהו

ישעיהו = 401 = את = ספרי משנה את כל חקי הטבע
= 1400 = 401

ישעיהו בן אמוץ = 2050= 52 = ספרי משנה את כל חקי הטבע כלם
= אליהו = כלב = בכל = לטובה = הבטול

כל אמת תחשף = 1999 = 1000 = 1 = א = עלץ
=  העתיק הקדוש

כל האמת תחשף = 2004 = 6 = ה"א = ו

כל אמת שלך תחשף = 1829 = 831 = אל"ף
=  ענג נחמות צדיק = נחמות צדיק כל חכמה

ענג נחמות משנה את חקי הטבע = 1627 = 628
 = חיים = חכם
=  כל חכמה נחמות משנה את חקי הטבע

ענג נחמות המשנה את חקי הטבע = 1632
 = 633 = כל חכמה נחמות המשנה את חקי הטבע
=  לב אם = גלם = זוכרת = כתר אהבה
=  אהבה יורדת = יחוד אדם = כח אם כל בית ישראל