Saturday, December 24, 2016

ב"ה

בחג חנכה זה עולם חדש נולד

חנכה = 83 = יהי נגה = יהי כוכבי
= ונגה עולם חדש = 1082 = 83

הַשֶּׁמֶשׁ היא הַשַּׁמָּשׁ

שמש = 640 = מ"ם = עיניך = פניך = היהודים

בחג חנכה = 96 = צו

בחגי חנכה = 106 = דבק = קו

בחג חנכה זה = 108 = קח = חק

שמונת הנרות במנורה הם כנגד שמונה כוכבי הלכת. פלוטו, התשיעי, מאד קטן ויש ספק אם הוא כוכב עצמאי.

והכל שריר ובריר וקים = 906 = אהרן

כהן = 725 = כל העם = חזקים = אנחנו עמך
= הנני עמך = עמך חזק = האדם חזק
= חזק רבבות = הנני רבבות = אנחנו רבבות
= אנחנו האדם = האדם  על יד העתיק הקדוש
= 1724 = 725 = עליה עמך = חג בארץ עמך

להדליק = 179 = עקדה

להדליק את השמש = 1231 = 232 = יהי אור

הכהן הגדול הדליק את השמש = 1979 = 980
= פ"ץ = יעץ = יהיה נץ = לשמים
= עולם צדק ועד = עולם צדק לכל

הכהן הגדול להדליק את השמש = 2009 =11
= חג = העתיקה הקדושה = שי"ן = 1010 = 11
= קים מכל דור = מכל דור קדום
= יהי אור הכהן הגדול = יהי תקום הכהן הגדול

הכהן הגדול מדליק את השמש = 2014 = 16
= זוג = הוה = גבוה = היא

עולם חדש נולד = 1108 = 108 = דקה

ועולם חדש נולד = 1114 = 115 = אנחנו
= הנני = חזק = עליה = על יד העתיק הקדוש
= העתיקה הקדושה בארץ = 2113 = 115
= חג בארץ = בחג חנכה עולם חדש

בחג חנכה עולם חדש נולד = 1204 = 205

= אדר = הר = גבר = עלץ חקי הטבע

בחג חנכה = 96 = צו

בחג חנכה זה = 108 = חק

בחג חנכה בחג חנכה זה = 204 = צוחק
= צוחק = חקי הטבע = דר = רד

עולם בחג חנכה זה = 814 = הגוף = צדיקים
= צו חק עמך = צוחק עמך

בחג חנכה זה עולם צדק נולד = 1098 = 99  
= סגול = גופי = אנכי חי = אנכי בהוה

בחג חנכה זה עולם הצדק נולד = 1103  
= 104 = צד"י = דוד נולד = מוליד הגו
= בארץ = לעד

עולם שמחה נולד = 1149 = 150
= מוליד עולם שמחה = עולם גשמי מול דוד
= עולם גשמי נולד = מעלי = כסא אבינו

עולם שמחה לעד נולד = 1253 = 254 = נדר
= כל דר = כל צדיק = כל צוחק
= נר כל בית ישראל = כל בית ישראל אור גדול
= עולם גשמי לעד נולד = עולם שמחה נולד בארץ
= 2252 = 254

בראשית = 913 = תקון עולם = 1912 = 913
= זאת שרה = אהבת שרה = כל השמחה שרה
= זאת תקון כל חמר = הימים במראה
= שם אחד = עולם צדק אחד = אהבה עולם צדק


אור בראשית = 1120 = 121 = חוזר

בראשית בארץ = 2016 = 18 = חי =בהוה

עולם חדש = 1018 = 19 = חוה = גוי = הוגה
= אביו

בחג חנכה זה עולם חדש נולד = 1216 = 217
= אורי = הזהר = דבורה = אור נחמות שרה
= תקון חקי טבע צודקים = 2215 = 217

התקון האחרון = 2131 = 133 = יְה
ֹוָה
= י שוא נע ה חלם ו קמץ ה = ענגי
= אני חסד = אני חסד = אני כנסת ישראל
= 1132 = 133 = כל חג כנסת ישראל
= כל חג חסד