Sunday, December 25, 2016

ב"ה

תקון חוגי הכוכבים בחג חנכה

כל עוד היהודים בשליטה עצמית והולכים בדרכי ה' הישרות, אנחנו מעל להשפעת הכוכבים. למעשה, אנחנו מנהיגים את מסלולי הכוכבים. ברגע שאנחנו מתחילים להתפשר מוסרית ומתפתלים במחשבותינו, חוגי הכוכבים נהיים בלתי מסודרים, אנחנו נופלים מתחת לרקיע ובכך, אנחנו נהיים נתונים להשפעת הכוכבים, כמו הגוים הבריות.

מחשבות היהודים הן קובעות את חוגי כל הכוכבים. לכן, עלינו להזהר עד מאד מאד ללכת ישר בדרכי ה' ולחשוב מחשבות נעלות, ישרות ובהירות.

בכל מקום בחלופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.
כמו כן, כאשר אנחנו עושים חלופים, אנחנו לא מוסיפים אמות הקריאה, אלא אם יש טעם לעשות כן. הוספת אמות הקריאה, ללא טעם, משבשת את הערכים הנכונים. למשל: המילים "מתוקן" ו"מושלם" אינן כתובות בחולם, אלא בקבוץ. לכן: כשאר אנחנו עושים חלופים, אנחנו מאייתים את המילים נכונה, כך: מתקן ו-משלם.

חוגיו = 33 = גל = הכח = היחוד = חייה
= גו הגוי

כל חוגיו = 83 = חנכה = אל אליהו = אל כלב
= אל ישעיהו בן אמוץ = 2081 = 83
= אתם אנכי = בקבוץ כנסת ישראל
= ישראל ישראל = ישראל הולך
= ישראל הצדיקים הדבקים
= בטבע = נביא חוגג

טבע = 81 = אנכי = כסא = מלוה = מולה
= מוהל = כונה = מועצת חכמות = 1080 = 81
= קבוץ כנסת ישראל = 2079 = 81 = אתם עדה

ישעיהו בן = 1103 = 104 = צד"י = דק
= קד = לעד = בארץ = את שבת
= שבת ישעיהו = את בת מכל דור
= דוד נולד = מוליד דוד = יודע דוד
= גו הנולד = קבוץ הנולד = אהרן עמנואל
= תקות עמנואל

אמוץ = 947 = אהרן לוה = אמו עולם צדק
= תקון חוגי כל הכוכבים = 1946 = 947
= כל חוגי הכוכבים אור

טבע משלם = 1051 = 52
= הויה הויה = הויה כל בית ישראל יחד
= כלב = אליהו = ישעיהו בן אמוץ
= בכל = לב חוגג = השוכן חוגג
= 2050 = 52 = אהרן מעלה
= וכל חוגי הכוכבים מתקנים הארץ
= תקון חוגי כל הכוכבים לעד
= סדור כל יום חח לעד

עמנואל בן ישעיהו = 1300 = 301
= אש = קרא

עמנואל בן ישעיהו נולד = 1390
= ישועה

בן אליהו = 754 = מדין = שבת אליהו
= בן ישעיהו בן אמוץ = 2752 = 754
= בכל שבת

בן אליהו נולד = 844
= בן ישעיהו בן אמוץ נולד = 2842
= 844 = מקדשת

הוא בן = 714 = דין = עולם הבא
= שחרור = שבת אשריך = 1713 = 714
= עלץ שבת חג

הוא בן אליהו נולד = 856 = נוף = בית מקדש
= מקדש בתי = מקדש בקדשו
= אשריך בן אליהו נולד = 1855 = 856
= כל ציון = הוא שבת ישעיהו בן אמוץ נולד
= 2854 = 856

בן אליהו נולד בארץ = 1947 = 948
= בן ישעיהו בן אמוץ נולד בארץ
= 3945 = 948
= עלץ אמוץ = להגשים = הוא שלום

חק הטבע = 194 = צדק = נולד בארץ
= 1193 = 194 = נולד לעד
= מוליד בארץ = מוליד לעד
= מול דוד בארץ = מול דוד לעד

לעשות צדק = 1000 = 1 = א
= לערוך צדק = צדק ציון
= צדק משכילות
= העתיק הקדוש = עלץ = קרן
= על שם = שם המלכה
= על עולם צדק

חקי טבע = 199 = הצדק = צדקה

לעשות הצדק = 1005 = 6 = ו
= לערוך הצדק = ציון הצדק
= שופטים = פשוטים
= צדק המשכילות

חקי הטבע = 204 = דר = רד
= צוחק = צו חק = צדיק

תקון חקי הטבע = 1410 = 411 = תהו
= אלישע

סדור כל יום = 936 = שלום = סדור כל התורה
= שם אלה = שם לאה = שם אהל
= אהל עולם צדק

סדור כל יום עד = 1010 = 11 = שלום עד
= שי"ן = ו-ה = העתיקה הקדושה = חג
= סדור כל התורה עד = בקבוץ = ב + קבוץ
= אהרן בארץ = 2009 = 11
= והכל שריר ובריר וקים בארץ
= 3008 = 11
= והכל שריר ובריר וקים לעד
= אני שריר ובריר וקים בארץ
= אנו כל בית ישראל שריר ובריר וקים בארץ
= 4007 = 11
= כל חג שריר ובריר וקים לעד

סדור כל יום לעד = 1040 = 41 = מקץ
= מעלץ = קמץ = אלי = לוה = ספר מלכים
= סדור כל התורה לעד = סדור כל התורה בארץ
= 2039 =  41
הכוכבים = 663 = גנים = עלץ בנים
= 1662 = 663 = אם בני = בכל תורה
= קרן בני = את הרה בכל

כל הכוכבים = 713 = יגן = אבין
= שבתאי = = שבת חג = עגלים
= כל אלץ בנים = 1712 = 713
= אם כל בני = אתר כל בני = אם כל הבנה
= אתר כל הבנה = מנביאים = כלם נביא

מסלולי הכוכבים בסדר = 1105 = קו
= דבק = צוי

עדן = בת שבע = 774 = שבת כנסת ישראל
= 1773 = 774 = רגל ישראל = תקן לב ישראל
= יוחנן = הכוכבים שרים