Sunday, December 11, 2016

ב"ה

סוד גוג ומגוג

גוג = 12 = הוא = בי = בטא
=  את האדם = 1011 = 12
=  את עמך = ישעיהו עמך

מגוג = 52 = אליהו = בכל = הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52

ומגוג = 58 = נח = לב הויה = בנו
=  מחי = כל השמות בספר בראשית
= 2056 = 58

גוג ומגוג = 70 = ע = סוד = סובב
=  אליהו חי = אליהו בהוה

סוד גוג ומגוג = 140 = ע + ע = הקהל = עיני = פני
= ממני = אליהו הגיע

מלחמה = 123 = כל כחמה = ענג

מלחמת גוג ומגוג בעיצומה. פרוש המאורעות הוא בחירה חופשית. מה עיניך תראו - מלחמה אפוקליפטית או בראשית עולם שכלו ענג שבת?