Wednesday, December 28, 2016


ב"ה

חנכה

חנכה = 83 = חמלה = מח יהודי = יובל יהודי
= כונותם = 1082 = 83 = לב אמי = לבי ספר מלכים
= חסיד תם = אנו הויה = אנו הקדושים = אנו המשלמים
=  אנו כל בית ישראל יחד = כל חג יחד = אני אתכם
 = כל חג אתכם = כל חג כתר ישעיהו = את כתר כל חג

החג = 16 = הוה = זוג = היא

הגיע = 88 = החנכה = נגלה

החג הגיע = 104 = צד"י = דק = קד = לעד
= בארץ = 1103 = 104 = נחמו = אליהו בכל
= כל ילדי

הוה עד = 90 = נולד = מוליד = מול דוד
= יודע = ידוע = פי = הפה = גם את פה
= 1089 = 90 = גם ישעיהו פה
= ישעיהו פה משה רבנו

החג לעד = 120 = הוה לעד = זוג לעד = עמי
= עומד = מועד = צל = אליהו הנביא

אליהו נגלה = 140 = עיני = פני = צמוד
= הקהל = קהלה = מעל = הויה על יד

אליהו הנביא נגלה = 208 = יצחק = הגר = בארה
= הבאר = בראה = ראשון = 1207 = 208
= עולם אשר = דקדק = לעד לעד = נחמו נחמו

הנה החג כבר בא = 301 = אש = קרא = קרן מכל דור
= 1300 = 301 = עלץ מכל דור = העתיק הקדוש כפר

הויה פה = 111 = אל"פ = פלא = ממלא = עולה = הדבק
= דבקה = קוה = ממלא = המשלמים פה = 1110 = 111
= הקדושים פה = כל בית ישראל פה יחד
= הויה היסוד