Thursday, December 29, 2016

ב"ה

הדלקת נר שבתאי בחג חנכה

בלילה הראשון של חג חנֻכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא כהן האשר, מדליק את השמש (הַשֶּׁמֶשׁ היא הַשַּׁמָּשׁ) והאור מגיע עד לכוכב כוכב.

מה זאת אומרת כהן מדליק נר?

כהן = 725 = כל העם = חזקים = עמך חזק
= אנחנו עמך = אנחנו האדם = כל בית ישראל כאן
= 1724 = 725 = חזון כל בית ישראל = בעולם הזה
= היום בארץ = חגים בארץ = ראיתי בארץ

ענג חג = 134 = דלק = צמד = חג כל חכמה
= כל חכמה העתיקה הקדושה = 1133 = 134
= עולם שמחה מתגלם = 2132 = 134
= עולם גשמי מתגלם = לב ארץ
= דיני עולם שמחה = דיני עולם גשמי
= עין שמחה = עשית שמחה = עגונה

מדליק = 184 = פקד = כל עגונה = ענג כל חג
= הקהל בלבי = אליהו נגלה בלבי = דולק בלבי
= העקדה

נר = 250 = אור גדול = אור גיל = תקון גדול
= 1249 = 250

מדליק נר = 434 = דל"ת = תלד = לקדש
= בתבל = ענג חג מכל דור = עגונה מכל דור

כהן מדליק נר = 1159 = 160 = נקי = נקוד
= ענג חג הויה

דין = 714 = עולם הבא = הוא שבת = שחרור
= פשר עגונה

אי אפשר לערוך ולהדליק את נרות השבתות והחגים נכונה ובאמת כל עוד אנחנו לא מבינים את דיני העגונה נכונה, ובחוסר ידע גורמים לעגונות לסבול. לב כל הארץ עצוב כל עוד אנחנו מפרשים את דיני העגונה באופן שגוי בגלל טמטום הלב.

כל עוד עגונות סובלות בגלל סירובם של הרבנים לפרש את דיני העגונה נכונה, אין לאותם רבנים מקום בעולם הבא כי העולם הבא הוא-הוא הפרושים הנכונים של דיני עגונה.

פרוש דיני = 660 = ימים = סתר

פרוש דיני עגונה = 794 = כעדן = חזה עדן
= חזה בת שבע

פרוש דיני העגונות = 1200 = תקן =שקף = קשר קשר

בלילה השני של חג חנֻכה, הכהן הראש, הוא הכהן הגדול, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש ואור מגיע עד לכוכב נגה, היא אילת השחר.

בלילה השלישי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע לארץ.

בלילה הרביעי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע עד מאדים.

בלילה החמשי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע עד לכוכב צדק.

צדק = 194 = נדליק = הקהל ילדי = פני ילדי
= עיני ילדי = חק הטבע = הטבע בננו

שבתאי הוא הכוכב השישי במערכת כוכבי הלכת.

בלילה השישי של חג חנֻכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא כהן האשר, מדליק את השמש (הַשֶּׁמֶשׁ היא הַשַּׁמָּשׁ) והאור מגיע עד לכוכב שבתאי.

שבתאי = 713 = יגן = גן אם ובת = 1712
= 713 = אבין = שבת חג = את ההרה אמנו
= שבת העתיקה הקדושה
= בן העתיקה הקדושה
= ברך העתיקה הקדושה
= בת העתיקה הקדושה מכל דור
= חדש את = ישעיהו חדש
= ישעיה ישב = שבי את
= בת האשה

מדליק נר שבתאי = 1147 = 148 = קמח
= המעגל = נצח = לנסח = פסח = פה נביא
= בפינו = קהל אחד = חגי אצלו

נחגוג לנצח = 248 = חגגנו לנצח
= חמר = אור ספר מלכים
= 1247 = 248 = תקון ספר מלכים
= 2246 = 248

נחגוג לנצחים = 858 = חגגנו לנצחים
= נחזה לנצחים = נהיה לנצחים
= רחמים = ברא כל אדם

המדליק נר שבתאי = 1152 = 153
= בצלאל = נס גדול

היה פה = 105 = עלה

נס גדול היה פה = 258 = רבנו = רחמי
= חמרי = בצלאל עלה = חקי הקהל
= הקהל  בנינו = פני בנינו