Friday, December 23, 2016

ב"ה

אורה ושמחה בימי חג החנכה

השנה אנחנו עושים את חג חנכה באמת, ולא באופן סמלי בלבד.
אור אדיר מגיע לארץ בחג חנכה השנה.

בכל מקום בחלופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה לערך של האות הסופית. כמו כן, כאשר אנחנו עושים חלופים, איננו מוסיפים אמות הקריאה אקראית וזאת כדי לא לשבש את הגימטריות.
למשל: שם החג הבע"ל הוא חנכה ולא חנוכה.

אורה = 212 = האור = רואה = ברי = עם ישראל
= 1211 = 212 = ישראל לפניך = אמך לפניך
= ישראל לעיניך = מלאך פניך = שר אשתי
= העולם שר = שר אדון = התקון

ושמחה = 359 = שטנ = כל שדה = חג שמח

אורה ושמחה = 571 = מלאך 1570 = 571
= לישראל = תקון השטנ = סוד אשר
= אשר סובב = סובב ראש = עלץ לי לך
= קרן מלך

תקון השטן = 2220 = 222 = כבר
= תקון באהבה = = 1221 = 222 = ספר דביר הימים
= ספר דברי הסתר = הימים נחמות אליהו

בימי = 62 = בני = הבנה = טוב מאד
= אני העתיק הקדוש = 1061 = 62
= כל חג העתיק הקדוש
= הזה אחוד הויה
= זהה אחוד הקדושים
= טוב אחוד כל בית ישראל יחד
= עלץ נחמות הויה לך
= קרן נחמות הקדושים לך = 3059
= 62 = שמונה ימים

אורה ושמחה בימי = 633 = גלם החיים
= החכם = לב אם = לבני ישראל

חג = 11 = וה = העתיקה הקדושה
= 1010 = 11 = שי"ן = ישן
= השמחה עד אין סוף = 2009 = 11
= בקבוץ = אהרן בארץ
= והכל שריר ובריר וקים בארץ = 3008
= 11 = עלץ אם ובת = קרן אם ובת

בימי חג = 73 = גמ"ל = עג = חכמה
= הנביאה = בני העתיקה הקדושה = 1072
= 73 = אני העתיק הקדושה העתיקה הקדושה
= 2071 = 73 = כל חג התיק הקדוש העתיקה הקדושה
= עלץ כנסת ישראל = ישראל עלץ נחמות הויה
= עלץ נחמות הקדושים אליך = 3070 = 73
= בא סובב = תורת היה הוה יהיה
= כל ספר התורה היה הוה יהיה
= יום ימות = ימות התורה = התורה אדם קדמון
= התורה מקום אדם בארץ
= התורה שמות אם כל בית ישראל בארץ
= 4069 = 73

אורה ושמחה בימי חג = 644 = חלום = חולם

חנכה = 83 = גלמי = כל חייה
= בימי חגי = אין סוף נחמות
= 2081 = 83 = נהיה אחד = אתם אנכי
= 1082 = 83 = אני אתכם = כל חג אתכם
= כל חג כתר ישעיהו = אל אליהו
= אל הקדושים כל בית ישראל יחד

החנכה = 88 = פח = נגלה = הגיע
= אהל אליהו

אורה ושמחה בימי חג החנכה = 732 = לבן
= לברך = לשבת* = לב יודעים = חלום הגיע

*וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג – ישעיהו הנביא נ"ח : י"ג

ענג = 123 = מגיע = כל חכמה = בכל ימי חג
= בכל ימי חג = יודע היחוד

על הרבנים לשמור ולעשות את כל דיני שנות השמטה, כולל שמיטת חובות ולהבין את עניני ודיני העגונה והממזר נכונה כדי להגיע לעולם שכלו שבת וחג ביובל.