Monday, December 26, 2016

ב"ה

חג אורים

אורים = 817 = דברי אם = תקון האדם = 1816 = 817
=  תקון עמך = תקון אב ואם = דבר העתיק הקדוש עמך
=  האדם דבר עתיק הקדוש = אב ואם דבר העתיק הקדוש
=  עלץ עליון = קרן דברים = עלץ וצהלה סובבים

חג אורים = 828 = האותיות = האבירים

תורה = 611 = את הרה = הרה ישעיהו = את עצמי

כל המתעסקים באותיות התורה (זרעי הויה) בעיון ובתשומת הלב מוליד או יולדת את הויה. הם המולידים את עצמם.