Tuesday, December 27, 2016

ב"ה

באחרית הימים

אחרית = 619 =  בא יום = טוב בם = גוים = הדר קדשו
= קדוש הדר = הדר שמי השמים בארץ = 2617
= 619 = קבוץ האדם = 1618 = 619 = קבוץ עמך
= התרבות אדם = התרבות עמך = התרבות רבבות
= טהרתה = אוהב אדם

באחרית = 621 = היום = חגים = ראיתי
= בית הדר = הדורות

ימים = 660 = סתר = טהור לבבות = טהור מת

הימים = 665 = הסתר = טהור הלבבות
= טהור המת = הנה אדם = אדם עולם שמחה
= 1664 = 665 = אדם עולם גשמי = עלץ נחום
= עלץ סדום

באחרית הימים = 1286 = 287 = רופא = ממזר
= פארו = פזר = תקון ועד = ראיתי הסתר
= ראיתי טהור הלבבות = טהור הלבבות היום
= הימים חגים = אור לכל = היהודים לדורות

דין = 714 = עולם הבא = שחרור = הוא שבת

עגונה = 134 = ענג חג = חג כל חכמה
= אני הנביאה

ה' מטהר את לבבותינו באחרית הימים, הם הימים האלה, עד שנדע לנחם את הממזר ואת העגונה ואז גם נתנחם ונשמח.