Thursday, December 1, 2016

ב"ה

ימות המשיח הגיעו=  בראשית

בכל מקום בו אות סופית כתובה בחלופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

בראשית = 913 = ימות המשיח הגיעו
=  הצדיקים הגיעו = הצדיקים להתנחם
 = 1912 = 913 = התנחמתי
=  קדשו באשר = שמי השמים בארץ באשר
 = שבע ישראל = חסד ישראל מכל דור
=  תקון עולם = עולם אור = באור קדם
=  שם אחד = עולם צדק אחד = תנחומים וישועות
=  זאת שרה = אהבת שרה = מתגלמת

שלום = 936 = בראשית חיה