Friday, September 16, 2016

ב"ה

יסוד שמחה = סוד המשיח = משפחה

משפחה  =
433  = תגל = זכות
= תבל העתיק הקדוש = 1432
= 433 = את לב = לב ישעיהו
= שוכן אתה = אתה שוכן
= משנה לבו = המחשבה זהה להויה
= הויה אתו = הקדושים אתו
= כתב העתיקה הקדושה
= יסוד שמחה = שמחה ועד = סוד המשיח

שלום המשפחה = 1374 = 375
= עשה = שלמה = שם המשפחה אלה

שלום במשפחה =372 = שבע
= מחשבה זהה

שבע ברכות = שלום במשפחה חיים
= 1999 = 1000 = 1 = א

החיים הם השלום במשפחה = 2614
= 616 = יום = התורה = עצמותי
= פלא שרה = שרה עולה = יד שרה אמנו

עשית שלום במשפחה = 2151
= 153 = נס גדול = בצלאל = לענג
= ענג חג חוה = חכמה ועד

עשית שלום במשפחה היא-היא מעשי המשיח. עשית שלום במשפחה היא-היא מעשי בצלאל. המושיע/ה את משפחתו/ה הוא/היא המשיח ממש ולכל דבר. לא תבוא שום ישועה אחרת. לא יבוא שום מושיע אחר. עשית השלום במשפחה היא המעשה האבירי ביותר. העושה שלום במשפחתו עושה שלום בכל משפחות הארצות. המשכין שלום במשפחתו מתקן את כל עולם.

להשכין = 1065 = 66 = גלגל
= יכול = א-דני העתיק הקדוש
= היכל העתיק הקדוש

להשכין שלום = 2001
= 3 = ג = אב = בא
= את אם = 1002 = 3

להשכין השלום = 2006 = 8 = ח
= האב = הבא = אגד = אבה
= את האם = משכין שלום
= מלא שלום = 1007 = 8

המשכין שלום = 2011 = 13 = אהבה
= אהד = אבי

הויה אחד = 39 = טל = לדה = גאלה
= הויה המשכין שלום = 2037 = 39
= בלבה

הגאֻלה היא השכנת השלום במשפחה.

שמחת משפחה = 1181 = 182
= יעקב = צאצא

ישראל = 541 = אמך