Thursday, September 29, 2016

ב"ה

יום הזכרון

אהרן = 906 = רוקם = דבר קם
=  תקות = קם בצחוק = עלץ הרן

יום = 616 = התורה = דורות
=  את הדור = את חברה = את ההרה
=  צנעה את = עצמותי = אתה עצמי

זכרון = 933 = בשם א-ל = זכר עולם
 = עולם ברכה = רוקם גידי = דוד הוגה שם
=  אהרן שלום לכל אם ובת = 2931 = 933
 = רזי בן דוד = בן דוד דבר העתיקה הקדושה
= 1932 = 933 = החיים מכל דור

נרקום = 956 = ספר התורה = התורה שלדו
=  ספר יום = ספר דורות = חקר לב דורות
 = חקר לב התורה

תקיעה = 585 = השפר* = פרשה

*
ראו נא את הרשימה בשם שפר.

תרועה = 681 = אפם = סוד העצמות
=  סובב העצמות = לבלוב העצמות
=  לבלוב תורה = תורה לב לבו

ספר התורה הוא השלד אשר ירשנו מכל דור. הוא עצמותינו. עלינו להחיות את התורה ולרקום עליה בשר חי ממש. הבה נרקום עצמות, בשר גידים ודם להויה! כי זהו המקדש, וזאת עבודת אהרן כהן הראש! הבה נשמח את הנביא יחזקאל!