Thursday, September 8, 2016

ב"ה

מחשבה צחה בראש השנה

מח = 48 = הויה יחד = יובל = במו
= הקדושים אתכם = 2046 = 48
= את כתר הויה = 1047 = 48

מחשבה  = 355 = שנה = המח שב
= מח רבקה = השכל = כל שגב
= גלוי אשה = פרעה = העפר
= ספריה* = חקר לב האהבה

ה"ספירות" הן מחשבות האדם.

השנה = 360 = נשי = שני = המחשבה

שנים = 960 = נשים = שכל עמך
= עולם שמחה עולם צדק = 1959
= 960 = עולם צדק עולם גשמי
= עולם צדיק עולם לב האשה

צחה = 103 = אבק = צבאי
= נחמה = סלחה = לבו הלל
= לאהב א-דני = לאגד א-דני

מחשבה צחה = 458 = נחת = חי מת
= אישון לבבות = 1457 = 458
= בנות = תבנו

ראש השנה = 861 = אסף = לאלף
= לחוזרים = בית המקדש = אשר נשי
= ראש נשי = משיח באשר = נשוב באשר
= שבנו באשר

בראש השנה = 863 = בבית המקדש
= תומר דבורה = משה קורדברו
= דבר אלהים העתיקה הקדושה
= 1862  = 863 = כל אם עם ישראל
= ישראל אם כל עם = אמך אם כל עם

בראש = 503 = באשר = באר מכל דור
= גרש = רגש

מחשבות = 756 = נו"ן = יובל ושבת
= כל עולם = עולמים = שנות = נשות

צחות = 504 = דרש = בבשר = סולחת

מחשבה צחה בראש = 961 = ספרי תורה

מחשבה צחה בראש השנה = 1321 = 322
= כבש = היא אשה

מחשבות צחות בראש השנה = 2123 = 125
= הצל = ענה = נעה

מחשבה צחה של אשה = 1094 = 95
= לא-דני = דניאל = פיה = להלל
= נולדה = הנולד = דוד מולה
= ידועה = היודע = ההוה עד
= אהיה מתגלם

חכמת אשה = 774 = עדן

האשה החכמה  = 389 = פשט

חכמת נשים = 1428 = 429 = את יחוד
= משפט

על הגברים לקבל בשמחה ובאהבה כי אין חכמה בבריאה יותר גבוהה מחכמת האשה ואי אפשר להבין את התורה בלי חכמת הנשים. זכר לא מגיע לרמה הנקראת איש עד שהוא לומד את החכמה הנשית. הדוחה אמת זאת אינו חוגג ראש השנה כיאות ואינו לומד תורת משה כדת וכדין.

משה = 345 = הספר = חקר הלב
= חקר לבה = חקר לשון
= 1344 = 345  = פרדס העתיק הקדוש
= אשה גאלה

האשה = 311 = שיא = איש
= גם את אשה = 1310 = 311
= אשתו משה רבנו = משה רחמי אשתו
= חקר הלב רחמי אשתו
= חקר לשון רחמי אשתו = 2309 = 311