Sunday, September 11, 2016

ב"ה

בשורה משמחת לראש השנה

ראש השנה = 861 = בית המקדש
=  בתי המקדש = נוה נשמתי
= זאת שנת שבת = 1860 = 861
 = אשר האשה גלוי=  ראש האשה גלוי
= כל אשה שרה =  שרה כל אשה
= שרה כל כפור  = שבת עלץ נצחי
= בן עלץ נצחי = בת מכל דור עלץ נצחי
= שבת העתיק הקדוש נצחי

זאת יכולה להיות המציאות שלך – לנצח נצחים. הכל תלוי בהשכנת שלום במשפחה. מדובר בשלום אמתי – לא הכנעה, לא וויתורים, לא פחד מכעסים, לא השקט של לב שבור, לא עצב מוסתר מאחורי לחיוכים מזויפים כדי למנוע אי- נעימות.

משיח = 358 = השמחה = קרוב לב חי
= קרוב לב בהוה  = כל פרי חי
= את כל אמהותיך ואבותיך בהוה
= 2356 = 358 = משה כל אמהותיך
= 1357 = 358
= אמהותיך ואבותיך כל חי עומדים לפניך
= 3355 = 358
= כל אמהותיך ואבותיך עומדים לפניך בהוה

משפחה = 433 = תגל = סוד המשיח
= לבלוב שמשיח = סוד פרוש נכון
= 1432 = 433 = לב ישעיהו = את השוכן
= עיון א-להים = עיון פוסקת
= שמשון מועצת החכמות = 2431
= 433 = בת אל = תבל העתיק הקדוש
= עלץ תבל = נפש אב
= כל אב ממש = ישע כל אב
= מועצת החכמות תקון כל למודי
= מועצת החכמות תקון עיני
= מועצת החכמות אור עיני
= מועצת החכמות אור פני
= מועצת החכמות תקון הקהל

לא יבוא שום משיח או שום גואל – אלא המשכין שלום במשפחתו או משפחתה, דהיינו את/ה. על כל אחד ואחת מאתנו להיות משיח המשפחה. המושיע/ה את משפחתו/ה מושוע/ה את כל משפחות ישראל וכל משפחות האדמה.

מושיע = 426 = בית דוד = יד בתי
= משיח כל חי = כל השמחה בהוה

המשיח הוא או היא המשכין/נה שלום במשפחתו/מה. העושה זאת משכין שלום בכל העולם. זה היה המושג המקורי של משיח והוא נכון עד היום הזה ולעולם ועד.

שלום בכל העולם = 1699 = 700 = ן = אם גופי
= כפרת = מסרת = יצרת = קם = שת
= נולדים = מולידים = יודעים = מלכים
= שלום אשתי אליהו = אליהו שלום העולם
= הנה אור משפחה = עולם שמחה תקון משפחה
= עולם גשמי אור משפחה
= משפחה הנה סוד עלץ וצהלה
= העתיק הקדוש מלא חיים
= חסד חיים = חסד חכם = כנסת ישראל חיים

התורה = 616 = יום = דורות
= תקון אבות = 1615 = 616
= שישו = עצמותי

התורה היא תקון אבות, דהיינו: השכנת שלום בכל דורות משפחותינו. כל הנסיבות לעשות כן קימות בהוה. אין תורה אחרת. אין יום אחר. אנחנו חיים בהוה. כל אמהותינו ואבותינו חיים בנו בהוה. העושה שלום במשפחה בהוה משכין שלום לכל האבות וכל האמהות בכל הדורות.

הדורות = 621 = היום = חוה שרה אמנו

חיים = 628 = האדם בהוה = עמך בהוה