Thursday, September 29, 2016

ב"ה

ראש השנה = 861 = בית המקדש

שנה = 355 = מחשבה = המשבח
=  יצר הכל = כל כפרה

מחשבות = 756 = נו"ן = כל עולם
=  עולמים = שמותי = שעשועי

כל האדם חושבים את המחשבות הכי טהורות
= 3409 = 412
=  כל עמך חושבים את המחשבות הכי טהורות
=  בתי = בקדשו = בית
=  אתם שמי השמים בארץ

המקדש = 449 = ילדתה = משה בארץ

ראש השנה = 861 = בית המקדש
 = אסף = לאלף = לחוזרים
=  נוה נשמתי = נשמתי הנאה
=  שרש הנאה = על העולמים
=  המקדש כל עמך חושבים את המחשבות הכי טהורות
= 3858 = 361
=  המקדש כל האדם חושבים את המחשבות הכי טהורות

חשיבות = 726 = כון = יודעים הויה
=  עלץ כהן = 1725 = 726
 = הקדושים נולדים = מולידים הקדושים

צדיקים = 814 = הגוף = צוחקים
=  צוחק עמך

חשיבות צדיקים = 1540 = 541 = ישראל
 = יודעים הצדיקים הויה
=  יודעים הצדיקים הקדושים
 = יודעים הצדיקים כל בית ישראל יחד
= 2539 = 541

מחשבות צדיקים = 1570 = 571
=  מלאך = לישראל = סובב ראש
 = אשר סובב = מחשבות הגוף
=  הגוף כל עולם = כל צדיקים בדרך

כונותינו = 548 = כונותי להויה = מחך
=  מח שר = יובלך

הבית השלישי = 1072 = 73 = עלץ כנסת ישראל
=  על שם כנסת ישראל = קרן חסד
=  חכמה = הנביאה

בנית את הבית השלישי = 1935 = 936 = שלום

על כל עם ישראל להשתדל לחשוב את המחשבות הכי טהורות והכי טובות. כלנו צריכים להשתדל עד מאד להגיע לרמה זאת. העיקר להשתדל. לנסות ולנסות שוב...ושוב. למשתדל/ת בכל מאֹדו/ה ההצלחה מֻבטחת. כאשר יהודי/ה מגיע/ה לרמת המחשבה הכי עליונה וטהורה, הוא/היא משפיע/ה על מחשבות כל עם ישראל בכל הדורות ומעלה אותן. לא משנה מה קורה בפוליטיקה או בכלכלה או בכל המתרחש בעולם. עלינו לְעַצֵּב את העולם כדמותנו, לטובה – ולא להניח לעֶצֶב להכתיב את התנהגותנו. כאשר יהודי/ה מגיע/ה לרמת המחשבה הכי עליונה, הכי טהורה, הכי טובה, הכי א-להית – הוא/היא יוצר/ת גוף טהור וקדוש לעולם וכל הצורות היותר נמוכות, הנובעות מהמחשבות היותר נמוכות שלו/ה, מתבטלות.

בברכות לשנה טובה לכל עם ישראל ולכל הבריאה – תחתמו ותכתבו