Sunday, September 18, 2016

ב"ה

ראש השנה ובית המקדש אחד הם

ראש = 501 = אשר = אך = את המלכה
= עסיס פירות עץ החיים = 2499 = 501
= בת גופי = עלץ נולדתי = 1500 = 501
= שומע פה = שמעה מועצת החכמות

שנה = 355 = השכל = מחשבה = המשבח
= העפר = ספריה = הכל מכל דור = מסר הכל
= יצר הכל = כפר הכל = פרי א-דני

השנה = 360 = שלל = נשי = יצר עולם שמחה
= 1359 = 360 = יצר עולם גשמי = שכלי
= הכלה מכל דור

ראש השנה = 861 = אסף = אני נשמתי
= אני אנחנו התלכדות הצדיקים
= 1860 = 861 = לאלף
= אשר המחשבה = אשר המשבח
= אשר שכלי = בית המקדש = בתי המקדש
= המקדש בתי = גוף אליהו = בכל גוף
= הויה גוף הויה = כל בית ישראל יחד גוף הויה
= הצדיקים לבי = הצוחקים לבי
= לגוף הוגה בעלץ = ברא כל אדם בעלץ

בעלץ = 1002 = 3 = אב = בא = בשרך
= בעל שם = את על אדמתנו = ראש אשר
= אדמתנו אשר = בשם המלכה
= שמעה את מועצת החכמות המלכה
= 2001 = 3 = את אם = אם ישעיהו

ראש השנה ובית המקדש אחד הם
= 2346 = 348 = שמח
= ראש השנה ובית המקדש אדם אחד

אדם אחד = 618 = ביום = בעצמותי

חג שמח = 359 = יד משה = הגו משה
= הספר הגו = משה דוד = בת ספר התורה
= 1358 = 359 = עלץ משיח = משיח העתיק הקדוש
= העתיקה הקדושה ראש השנה ובית המקדש אחד הם
= 3356 = 359 = אהבה בפרדס = אחד בפרדם
= ספר חוה = ספר איוב = חקר לב חוה
= הוגה חקר לב