Thursday, September 1, 2016

ב"ה

היהדות אינה פולחן. כל פולחן, כל טקס, כל סמל דתי עבודה זרה.

זאת היהדות:

אֲנִי אֵל שַׁדַּי הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים - בראשית יז א

אל שדי = 345 = משה = אל בקרבי
=  רוח מאפי = שולט

אני אל שדי = 406 = אתה = אני משה

משה רבנו = 603 = גם = רחמי אל שדי
=  בני ישראל

ישראל = 541 = אמך = המצות

אנחנו, ישראל, לא צריכים לעשות מצות. עליכם להוות את המצות בקדושה. אנחנו המצות בהתגלמות.

הבינו זאת.