Sunday, September 18, 2016

ב"ה

החכמה היא גופנית, לא שכלית בלבד

כאשר אנחנו לומדים תורה נכונה, הגוף שלנו נהיה קדוש. גוף קדוש ומקֻדש אינו פועל כגוף של אדם במוחין קטנות. גופי הלומדים תורה נכונה נהיים ההתגלמות של התורה. החושים של לומדי התורה נכונה הם לא סתם אמצעים לחוש דברים בעולם החיצוני, אלא הם-הם עצם הדבר אותו הם מסמלים לאנשים במוחין קטנות.

נכונה = 131 = נקדה מבחינה בצד ימין
= 1130 = 131 = הויה עלה

נכון = 776 = בעדן = מחשבת הויה
= מחשבת הקדושים = 1775 = 776
= מחשבת כל בית ישראל יחד
= צורפת = פורצת = עיר מלכות
= יד ימינו מדברת = יד ימינו אלהים
= יד ימינו פוסקת = ואגדתי את כל משפחותינו

הראיה נהיית התגלמות השכל. השמע נהיה התגלמות הקדושה. הטעם נהיה התגלמות הבנת הטעם של דברי תורה. בחוש הריח אדם הלומד תורה נכונה יכול להבחין במוסר השכל של כל ריח. חוש המגע נהיה הענג בהתגלמותו.

אם אדם מדבר אודות "רוחניות" דעו כי הוא אינו מוכן או נכון ללמד תורה.

חוש = 314 = שדי = בקרבי = חוקר
= הנמצאות כאן = 1313 = 314
= חזון הנמצאות

החושים = 929 = עלץ גוף חוה המלכה
= 1928 = 929 = חוה המלכה גוף העתיק הקדוש

חכמה = 73 = גמל = הנביאה = כל החי
= נחיה = זמנך עתה = 1072 = 73
= עלץ כנסת ישראל = על שם כנסת ישראל
= כנסת ישראל העתיק הקדוש
= חסד העתיק הקדוש  = קרן עצות שרה
= 2071 = 73

החכמה = 78 = כל כח = כל חיי
= כל יחוד

רואה = 212  = האור = אורה
= ברי = הרבה = עם ישראל = 1211
= 212 = כל כתר ישראל = כל כתר אמך
= כל כתר בני החכמות = התקון = השוקף
= השקוף

רואה האור = 424 = קדש הקדשים
= 1423 = 424 = אהובתי = את חיה
= ישעיהו החי

ראיה = 216 = דברי = דורו
= חברו = חבור

הראיה = 221 = חוזר = זורח
= אור דוד = תקון הגו = 1220 = 221
= הגו סוד עלץ וצהלה = הריאה
= יראי = היראה = החבור = חוה אשתך

חבור גוף = 1025 = 26 = הויה
= דברי גוף = הקדושים = האדם הקדוש
= עמך הקדוש = הגוף ראי = בידי

הגו = 14 = דוד = יד = תגים
= 1013 = 14 = קדוש משה רבנו

דויד* = 24 = ידי = אני השולטת בעצמי
= חוה קולות אמהותי = 1023 = 24
= אלץ אברהם ויצחק = 2022 = 24

*ככתוב בספר דברי הימים

מלכות דוד היא שליטה על הגוף. עיר דוד היא גוף במודעות א-להית.

ידי השולט/ת בגופו/ת הן דויד המלך.

אני שולטת בעצמי = 1018 = 19 = חוה
= גוף צדיקה = אנחנו צד גוף = צד גוף חזק
= צד גוף אמהותי מדברות = 2017 = 19
= הוגה = גוי = איוב = עולם חדש

גוף = 809 = קבוץ נשמתי = בא ציין
= אב משכילות = אם יצחק = עלץ אברהם
= עלץ ברא אדם = רחם העתיק הקדוש
= 1808 = 809 = כל מקום אחד
= כל שמות אהבה

הגוף = 814 = צדיקים = צוחקים
= צוחק עמך = קול צחוק חכמות
= אשה שולטת בדמיון = בנין אליהו
= אליהו אשה שולטת על עצמה
= אליהו אשתי שולטת על עצמה
= אשתי הויה כל בית ישראל יחד שולטת על עצמה
= 2812 = 814 = ברבים
= הקדשים אשתי כל בית ישראל יחד שולטת על עצמה
= 3811 = 814 = רוחם = תורת אורם = 1813 = 814
= כל השמות אחד = כל השמות אהבה

גופי = 99 = סגול = אנכי חי = אנכי בהוה

גוף צדיק = 1623 = 624 = גוף הגוף
= ידים = אם חיה

חושי הגוף  = 1138 = 139 = לקט = קלט
= הדלק

אותיות = 823 = גוף דוד = גוף יד
= אברי האדם = אבירים = עמך בראי
=האדם בראי

האותיות = 828 = גוף חוה = חית שמע
= ביתו שמע = האבירים

שמע = 410 = קדוש = שמי השמים בארץ
= 2408 = 410 = בת האב

לשמע = 440 = מת = מהנשמה = לבבות

השומע דברי ה' הוא המת החי לעד.

לעד = 104 = בארץ  =1103 = 104

ריח  = 218 = ירח = בריאה
= בדברי = חקקי = אתם דברי 
= 1217 = 218
= דברי הרצון = עלץ דבורה
= קרן דבורה = קרן דבר העתיקה הקדושה
= 2216 = 218

טעם = 679 = קבוץ עם = 1678 = 679
= אם החכמה = ארץ כל כתר אהרן
= 2677 = 679 = שרה אמנו החסד

פה = 85 = הועד = עצות אמותינו
= 1084 = 85

פה הלומד תורה נכונה נהיה עצות אמהותינו בהתגלמותן.

טעם בפה כזה הוא כלו חכמה וקבוץ עם.

מגע = 113 = סוף פסוק = 1112 = 113
= פוסק כרצונך = מחכמה = מהנביאה
= פלג = את אשתי = את העולם
= שליטה במחשבות
= אנכי כל אבותי מתגלמים וכל אמהותי מתגלמות
= 3110 = 113

פלג גופה = 207 = אור = זקק
= דבר העתיק הקדוש = 1206
= 207 = סוד עלץ וצהלה = תקון
= שוקף = מגע גופה

פלג גופו = 208 = יצחק = ראשון
= 1207 = אשר עולם = ראש עולם
= אב חקק

ענג = 123 = נגע  = כל חכמה

עור = 1275 = 276 = אבותי מדברים