Tuesday, September 6, 2016

ב"ה

מעולם לא נחה דעתי בהוראת הרבנים

מעולם לא נחה דעתי בהוראת הרבנים. לעתים, כדי להבטיח את עצמם, כלול דבר חכמה בשיחתם; אך חלק גדול מזה הוא שטות, או סתם החטאה של העִקָּר בנִסּוח צולע. לא אקבל עלי את מרותם – אינני יכולה לקבל זאת. לא אוכל להתעלם מן האותות אותם לבי מוסר לי: משהו כאן שגוי, או קיֶמֶת אמת [התורה] עמוקה עד אינסוף מעבר להוראתם.

היה זה כאשר התחלתי לחוש את הדהודי דברי האמהות בעצמותי. היה זה כאשר לֻמַּדתי להשתמש נכונה בעינים אותן הנחילו לי והתחלתי לראות את א-להים דרך עיניהן – אז נולדה בי הבנה חדשה של התורה ברמה שדברה אל נשמתי, אל גופי ואל שכלי.