Friday, September 16, 2016

ב"ה

שימו נא לב

מומלץ לחזק את הדברים האהובים עלינו מאשר לנסות להחליש את השנואיים כי אנחנו מחזקים כל דבר לו שאנחנו שמים לב.

שם לב => (נקודה מבחינה בצד ימין של האות ש וגם נקודה מבחינה בצד שמאל של האות ש)

לב = 32 = השוכן = 1031 = 32

לו = 36 = איכה

אם אתה שם לו לבך לדבר - אתה שם. שם האיכה שלך.

אנחנו = 115 = עליה = חזק

אנחנו שמים לב = 1097 = 98 = צח = מנח = נחמ
=  אנחנו לב שמים = לב שמים חזק = עליה לב שמים

כאשר אדם שם לב לדבר הוא נותן לאותו דבר לב. הוא מחיה את הדבר. הוא *שם* לב לדבר.

הבה נשים לב לשלום ולאחוה.

שתהיה לכלנו שנה מבורכת.

שנה = 355 = מחשבה

הבה נשנה את מחשבותינו לטובה.