Tuesday, September 6, 2016

ב"ה

משלי ח' = למשיח

כשהעליתי את הקישור למשלי ח' יחד עם החלוף הבא:

משלי ח' = למשיח

קבלתי את ההתראה הר"ב.

זה הסוד: בספר תהלים של דוד האות ל' במילה לדוד היא בדיוק אותו משקל כמו האות ל' בבטוי למשיח =  משלי ח' - דהיינו המשיח כתבה [כתבה ולא כתב] את הפרק.