Thursday, September 29, 2016

ב"ה

שֹׁפָר

בעברית נכונה המילה "שופר" כתובה בחולם חסר כך: שׁ
ֹפָר.
כדי להגיע אל פנימיות התורה, עלינו להקפיד עד מאד באיות נכון. אנחנו מסתירים מעצמנו את אמת התורה. גלוי האמת הוא בדרך החלופים. לכן, עלינו לכתוב כל מלה באיות נכון כאשר אנחנו עושים חלופים. (היה עדיף לעשות כן בכל עת. אולם, זה מובן כי בינתיים יש עיתונות וכו')

לכן:

קול = 136 = חזקיהו = אהיה חזק
= אהיה אנחנו = עלץ קהל = 1135
= 136 = כל כולל = כל כלול
= כל מועצת החכמות = כל הטבע
= יד כל כנסת ישראל = דוד כל כנסת ישראל
= מיד חסיד = מחסיד אוהב

שפר = 580 = פרש = עודך
= אני הוגה שר = הנאה הוגה שר
= מחשבות הכי גבוהות של האל
= 1579 = 580 = אשר עדה = אשר דעה
= דמיון הצדיקים = עצם הצדיקים
= עצרת הצדיקים = עצרת הצוחקים

קול השפר = 721 = קול פרשה
= כאן = חזון = בן חוה = החושבת
= שבת הוגה = גם את בן דוד
= משה רבנו ישעיהו בן דוד
= 1720 = 721 = בן דוד את משה רבנו

המצוה היא להגיע לרמת המחשבה של הויה בה הצדיקים עולים על דעתו ולשמוע את צחוק שרה כאשר היא יולדת אותם. זה קול הַשּׁ
ֹפָר אותו עלינו לשמוע. זאת המצוה האמתית. לשומע קול השפר האמתי כל יום הוא ראש השנה.