Monday, September 19, 2016

ב"ה

המדבר אתי = 662 = אברי המקדש = בנים 
= היא מדברת =  היא א-להים 
= זוג א-להים = היא פוסקת

אברי גופינו הם-הם המקדש. אנחנו לא יכולים לבנות גוף נצחי משום חֹמר חוץ מדברי תורה, דהיינו החומש ותורה של בעל פה האמתית והיחידה - נ"ך.

דברי = 216 = אברי אב

הלומדים תלמוד בונים להם גופים ארעיים בלבד מחֹמר מושחת ומשחית. לומדי התלמוד לעולם לא יראו את המקדש כל עוד הם מנסים לבנות בית (גוף להויה) מחֹמר ירוד. מבוץ בבל לא בונים משכן ראוי להויה.

משכן = 1060 = 61 = נוה = אני

רק החוצבים את אבני החן מהתורה בונים גוף (בית) נצחי בו הויה יכול לחיות לנצח נצחים.

ספר = 340 = שלדו

התורה = 616 = עצמותי

מהתורה = 656 = מעצמותי

שלדינו = 400 = הנשמה = כל ספרי
=  כל עפר = כל שכל = אדמה שכל
=  כל אדמה מכל דור = צלע עצמי
=  כל הקהל עצמי


אבני = 63 = חנה = נביא = בונה
=  בני העתיק הקדוש = 1062 = 63


החן = 713 = יגן = אבין = תשובה = אבריך

אבני החן = 776 = בעדן = בני עולם הבא

השלד שלנו, עצמותינו, חייב להיות בנוי מאבני החן שבתורה.

השלדים של לומדי התלמוד בנויים מחֹמר רופף ומלאכותי. לכן, אין להם עמודי השדרה חזקים ואין להם רגלים הלכתיות חזקות ויציבות עליהן לעמוד.