Sunday, October 23, 2016

ב"ה

החזרה בתשובה האמתית

בעל = 102 = ארץ = 1101 = 102
= אנחנו פה אתך = חג פה לעד אתך

תשובה = 713 =שבתאי = חג שבת
= יגן = אבין = אבריך

היהודים = 640 = מ"ם = שמש = עיניך
= פניך = קהל שרה

ישראל = 541 = אמך = מצאתי = המצות
= כסא אל חי אתי

צדק = 194 = חק הטבע
= חק מועצת החכמות = 1193 = 194
= פה חק העתיק הקדוש

כוכב = 48 = מח = יובל = בלוי
= הויה אתכם = 1047 = 48 = הויה יחד

כוכבי = 58 = נח = מחי

לכת = 450 = דמות = מתי
= עץ הדעת = 1449 = 450
= עץ החכמות = יולדת
= את גלוי = גלוי ישעיהו
= גלוי כל הצדיקים שהלכו לפני
= כל חקי הטבע בצדק

טבע = 81 = אנכי = כסא = מלוה
= מולה = כונה = עלץ ועד = 1080 = 81
= קבוץ כנסת ישראל = 2079 = 81
= גו כנסת ישראל = עדה אתם = גו חסד

הטבע = 86 = אפה = מועצת החכמות
= כלנו שבנו היום = 1085 = 86
= כלנו משיח היום = פה עתיק הקדוש

לבנה = 87 = פז = בפה = לב כלה = כל הלב
= עיר ציון = 1086 = 87
= עלץ מועצת החכמות
= 2085 = 87

מאדים = 655 = כל אדם

חזרה = 220 = יורד = דורי = טהור
= אור אחד = תקון אהבה = 1219 = 220

החזרה = 225 = הכר = היורד = הטהור

בתשובה = 715 = הקים = הקדום
= חג בשבת = שבת בחג = שבת אחד

החזרה בתשובה = 940 = מצרים = מקף

שבת מכל דור = 1002 = 3 = ג = בא אב

שבתי = 712 = תשבי = בין = עלץ העולם
= 1711 = 712 = עלץ אשתי = קרן העולם
= קרן אשתי = על שם אשתי = קדשו שב
= שב שמי השמים בארץ = 2710 = 712
= אקרא דרור = אקרא שמי השמים בארץ

שבתי מכל דור = 1012 = 13 = אחד = אהבה

זמן = 747 = להבין = מקראות

זמן אחד = 760 = עצם = עצרת = דמיון
= ימין = ספר מלכים העולם הבא
= 1759 = 760

יום אחד = 629 = גויים
= יום שבתי מכל דור = 1628 = 629
= קרן חיים = עלץ חיים

שבתי היום = 1333 = עלץ שגל
= 334 = שלד = ישי דוד = דוד נער

בן דוד = 716 = יקום = קיום = ישות
= שבת דוד = שבת הגו

שבות הגו = 722 = שבות דוד = בצלם

משיח = 358 = שבנו

וכלנו שבנו = 470 = עת = יהי אור ויהי אור

טוב, תרנו. ראינו. חוינו. די. זמן לחזור הביתה.